ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД

Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД

Кратко описание на проекта 
Договор № BG16RFOP002-2.001-0458-C01 - Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на "Чарлтон" ЕООД

Фирма „Чарлтон“ ЕООД е създадена през 2007 година. Специализирана е в производството на електрозаварени мрежи със стандартни и нестандартни размери. Дейности Предвижда се да бъдат изпълнени 3 дейности: 1. Дейност за подобряване на производствените процеси; 2. Дейност за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията и 3. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. Дейностите по проекта представляват инвестиции в материални активи, свързани със закупуването и въвеждането в експлоатация на автоматизирана машина за бодлив тел. Ще бъде проведена процедура с публична покана за избор на доставчик на машината в съответствие с ПМС 118/2014 г.
Проектът ще постигне следните преки резултати: 1. избран изпълнител и сключени 1 договор с доставчик; 2. увеличаване на производствения капацитет с 4% през първата година след изпълнение на проекта; 3. модернизация на наличното оборудване чрез закупуване и внедряване на 1бр. високотехнологична машина – автоматизирана машина за бодлив тел; 4. създаване на 1 устойчиво работно място за оператор на новата машина; 5. разнообразяване асортимента на произвеждани продукти с внедряването на продукта бодлив тел; 6. реализиран инвестиционен проект в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и създадени инвестиции за 482 000 лв. 7. Изпълнен 1 брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност; 8. отчетен 1 проект с технически и финансов отчети. Положителните ефекти от проекта за развитието на предприятието са: постигната вътрешна норма на възвръщаемост 893.50%; нарастване на производителността с 60,86%; повишение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с 25,65%; повишение на ефективността на производствените разходи с 16,29%; увеличение на нетните приходи от продажби на продукция с 206,50%.

Цели на проекта и очаквани резултати
Обща цел на проекта: Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на „Чарлтон“ ЕООД за увеличаване на капацитета на производство, разширяване на асортимента на продукцията и увеличаване на износа чрез внедряване на ново изделие, повишаване производителността и качеството на продукцията. Тя ще бъде постигната чрез инвестиционна подкрепа за закупуване на ново поколение машина за бодлив тел. Така ще бъде постигнато съответствие на общата цел на проекта с основната цел на настоящата процедура за постигане на специфичната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ за повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП.
Специфични цели: 1) Подобряване на технологичния потенциал за растеж на предприятието, в т.ч. добавяне на производствен капацитет чрез модернизация: закупуване и пускане в експлоатация на ново поколение обработваща машина – автоматична машина за бодлив тел. 2) Внедряване на цялостно ново производствено решение за допълване на съществуващия асортимент от електрозаварени мрежи с цел усвояване производството на ново изделие за задоволяване увеличеното търсене, включително и по заявени специфични поръчки на клиенти.
Обща стойност на проекта 482 000.00 лв., от които 286 790.00 лв. европейско и 50 610.00 лв. 
национално съфинансиране.

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top