ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАВАРЕНИ МРЕЖИ И ОГРАДНИ ПАНЕЛИ
начало / Новини / Чарлтон ЕООД подписа договор за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“Инова

Чарлтон ЕООД подписа договор за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“Инова


2018-03-22 

На 22.03.2018 г. Чарлтон ЕООД подписа договор за предоставяне на БФП по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по ОП“Иновации и конкурентоспособност“2014-2020 .Договорът е за проект „Повишаване на енергийната ефективност в „ЧАРЛТОН“ ЕООД“ с общ бюджет 1 751 106,00 лв от които БФП са 1 231 769,20 лв, а 519336,80 лв.са съфинансирани от кандидата.Срокът на на договора е до 22.07.2019 г., а дейностите които се изпълняват по него са свързани с закупуване на ДМА, препоръчан като мярка от извършено обследване за енергийна ефективност, а именно Tехнологична линия за заварени мрежи с 3D-преса за огъване и стифиращо устройство. Новото оборудване ,ще увеличи производствения капацитет, ще повиши енергийната ефективност на производството и предприятието като цяло, ще засили експортния потенциал и ще осигури прецизни производствени параметри. Очакваните резултати по проекта са: разширен капацитет на съществуващия стопански обект на кандидата със 120%, разширен капацитет на производство на мрежи(пана) със 788%, повишена енергийна ефективност(реализиране на енергийни спестявания -293891kWh/год. или 48,52%) и ефикасност на производствения процес, намаляване на производствените разходи, подобряване на конкурентоспособността и устойчив растеж на кандидата.Проектът е насочен към изпълнение на дейност Придобиване на ново производствено оборудване(закупуване на Tехнологична линия за заварени мрежи с 3D-преса за огъване и стифиращо устройство) в режим регионална инвестиционна помощ свързана с разширяване на капацитета на съществуващ стопански обект чрез инвестиции във високо енергийно ефективно производствено оборудване.Това пряко ще гарантира устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на „ЧАРЛТОН“ ЕООД, в съответствие с основната цел на процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“. Освен това, използването на съвременни високотехнологични енергоефективни машини ще повиши суровинната и енергийната ефективност на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност” от ОП“Иновации и конкурентоспособност“2014-2020.

Изработено от: WebArtGraphic.com CMS: FlexCont
Back To Top